JAPANESEENGLISH

ABOUT US > Gojiro Ohata / Yuichi Kageyama / Sayuri Kato / Yoko Kamikuri / Gabon Shibata

Gojiro Ohata
[Stage manager]

Yuichi Kageyama
[Light design]

Sayuri Kato
[Sound design]

Yoko Kamikuri
[Production manager,Producer]

Gabon Shibata